Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej

21.03.2022r. – Termin składania wniosów o przyjęcie do I klasy.

20.05.2022r. godz. 12:00 – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedsionku sekretariatu i na tablicy w korytarzu przed portiernią w Zielonej Szkole. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania „Potwierdzenia woli przyjęcia”. Brak oświadczenia powoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów.

27.05.2022r. – Termin złożenia oświadczenia w sekretariacie (Wiczlińska 93 – zielona szkoła) w godzinach 8:00-15:00 lub elektronicznie na adres: sekretariat03@zso8gdynia.pl.

Dzieci z rejonu/zameldowane/z potwierdzonym miejscem  zamieszkania w rejonie, przyjmowane są z urzędu. Rodzice uczniów muszą w takim wypadku wypełnić Zgłoszenie oraz Oświadczenie– za prawidłowość wypełnienia dokumentów odpowiada osoba składająca wniosek!

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są z urzędu. Uczniowie podlegają w takim wypadku postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z Harmonogramem, a ich rodzice muszą wypełnić Wniosek (wersja w języku ukraińskim).

Zainteresowani rodzice wypełniają także kartę zgłoszeniową do świetlicy.

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów, kopie wystawione są na korytarzach odpowiednich placówek zależnie od klasy ucznia. Wrzucać je można do specjalnie przygotowanych skrzynek między godziną 8:00 a 15:00.

ZASADY PRZYJMOWANIA  DO KLASY PIERWSZEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI 

 ROK SZKOLNY 2022/2023

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły). 

2. Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni drogą elektroniczną (skan dokumentu) lub w wyznaczonym miejscu w szkole (informacja na stronie szkoły). Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

3.Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na podstawie wniosku, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

4.Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

6.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie: 

– listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej. 

7.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

8.Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

9.Przyjmuje się następujące kryteria i ich wartość punktową potwierdzające spełnienie kryterium: 

a/ Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 50 pkt, 

b/ Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole, w której jest składany wniosek – 40 pkt. 

c/ Niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.  

d/ Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt. 

e/ Wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt. 

f/ Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt. 

g/ Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek – 20 pkt. 

h/ Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt. 

10.Potwierdzeniem spełnienia poszczególnych kryteriów są załączniki do wniosku w formie oświadczeń rodziców.

Rekrutacja do klas 2-8

Zgłoszenie ucznia polega na wypełnieniu Podania oraz Oświadczenia – za prawidłowość wypełnienia dokumentów odpowiada osoba składająca wniosek!

 Dla kandydatów do klas 2-3 należy je dostarczyć do sekretariatu na ulicy Wiczlińskiej 93 (zielona szkoła) lub na adres mailowy sekretariat03@zso8gdynia.pl.

Dla kandydatów do klas 4-8 należy je dostarczyć pod adres Wiczlińska 50A (biała szkoła) lub na adres mailowy sekretariat@zso8gdynia.pl.

Zainteresowani rodzice wypełniają także kartę zgłoszeniową do świetlicy.

 W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów, kopie wystawione są na korytarzach odpowiednich placówek zależnie od klasy ucznia. Wrzucać je można do specjalnie przygotowanych skrzynek między godziną 8:00 a 15:00.

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!