W czasie nauczania zdalnego lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć, na platformie Teams.

Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą lekcji):

Anna Leszczyńska (9-16 kwietnia)

zastępstwa:

klasa 4b: wtorek, 1. godzina, p.A.Tomaszewicz

klasa 4d: poniedziałek, 5. godzina: p.I.Grzywna

piątek, 7.godzina: p.Niklewska

klasa 8a: piątek, 1.godzina: p.K.Hołownia

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy.

 

Poradnik Pana Belfra dla ucznia i rodzica

Microsoft Teams dla Rodzica – obsługa i podstawy krok po kroku

1. Zajęcia w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej.
2. Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji dla klas w aplikacji Teams i wspierane mogą być za pomocą innych aplikacji.
3. Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 30 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów.
4. Lekcje wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności.
5. Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym;
6. Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku.

 

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 

Zasady-prowadzenia-lekcji-on-line-SP-37Pobierz