Nauka zdalna odbywa się w klasach:

2b od 2 do  11 lutego

2d od 2 do 8 lutego

2f od 7 do 11 lutego

2g od 7 do 9 lutego

3e od 7 do 10 lutego

 

W czasie nauczania zdalnego lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć, na platformie Teams.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy.

Poradnik Pana Belfra dla ucznia i rodzica

Microsoft Teams dla Rodzica – obsługa i podstawy krok po kroku

1. Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji dla klas w aplikacji Teams i wspierane mogą być za pomocą innych aplikacji.
2. Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 30 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów.
3. Lekcje wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności.
4. Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym;
5. Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku.

 

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 

Zasady-prowadzenia-lekcji-on-line-SP-37Pobierz

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!