W czasie nauczania zdalnego lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć, na platformie Teams.

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy.

 

Poradnik Pana Belfra dla ucznia i rodzica

Microsoft Teams dla Rodzica – obsługa i podstawy krok po kroku

1. Zajęcia w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej.
2. Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji dla klas w aplikacji Teams i wspierane mogą być za pomocą innych aplikacji.
3. Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 30 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów.
4. Lekcje wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności.
5. Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym;
6. Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku.

 

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 

Zasady-prowadzenia-lekcji-on-line-SP-37Pobierz