Nauka zdalna odbywa się w klasach:

0a od 25 do 28 stycznia

1f od 24 do 27 stycznia

2d, 2f od 25 do 28 stycznia

2b, 2g od 26 do 28 stycznia

3c, 3d do 28 stycznia

3g do 27 stycznia

3h od 24 do 28 stycznia

4a do 27 stycznia

4b od 24 do 28 stycznia

4d od 18 do 27 stycznia

4f od 27 do 28 stycznia

5a do 27 stycznia

6c od 24 do 28 stycznia

8a od 24 do 28 stycznia

8b od 24 do 28 stycznia

W czasie nauczania zdalnego lekcje odbywają się według normalnego planu zajęć, na platformie Teams.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy.

Poradnik Pana Belfra dla ucznia i rodzica

Microsoft Teams dla Rodzica – obsługa i podstawy krok po kroku

1. Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji dla klas w aplikacji Teams i wspierane mogą być za pomocą innych aplikacji.
2. Czas trwania lekcji ulega zmianie tzn. lekcja online trwa nie mniej niż 30 min., a reszta czasu lekcji jest przeznaczona na pracę własną uczniów.
3. Lekcje wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki mogą trwać ok. 10-15 min. Czas jest przeznaczony na omówienie zagadnienia, a resztę czasu uczniowie powinni spędzić na zadanej aktywności.
4. Przerwy międzylekcyjne są takie, jak w trybie stacjonarnym;
5. Podczas trwania lekcji nauczyciel sprawdza obecność uczniów, którą później zaznacza w e-dzienniku.

 

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 

Zasady-prowadzenia-lekcji-on-line-SP-37Pobierz