Termin składania wniosków o przyjęcia do I klasy: od 29 marca

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 37 rozpoczyna się 29.03.2021r. i potrwa do 23.04.2021r. do godz. 15.00.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

kl. 1-3 Wiczlińska 93 /zielona szkoła/,

kl. 4-8 Wiczlińska 50A /biała szkoła/

w godz. 8.00-15.00. lub przesyłać skany drogą mailową: kl.1-3 – sekretariat03@zso8gdynia.pl, kl. 4-8 – sekretariat@zso8gdynia.pl.

– Dzieci z rejonu / zameldowane lub z potwierdzonym miejscem zamieszkania w rejonie/ przyjmowane są z urzędu . Rodzice wypełniają Zgłoszenie oraz oświadczenie:

Razem ze zgłoszeniem prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej (zakładka: świetlica)

Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wypełniają rodzice dzieci spoza rejonu. Podlegają one postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z harmonogramem:

– Zgłaszanie do klas 2-8 polega na wypełnieniu Podania oraz oświadczenia:

Zainteresowani rodzice uczniów wraz z podaniem wypełniają kartę zgłoszenia do świetlicy.

Link do zapisów do świetlicy jest dostępny w terminie 21.06-30.06 oraz 23.08-02.09. Prosimy w tym terminie dokonywać zgłoszeń do świetlicy szkolnej:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ft3fL46QpUazWefgFIhFRlSMWxfw_8xHoXXXoU4sApJUN1BFR1EyVlhXR0FVWFVVVkpDOFM5TjU4Ny4u

Dokumenty do klas 4-8 na adres: sekretariat@zso8gdynia.pl/

Dla osób, które nie mają możliwości pobrania i przesłania dokumentów drogą mailową, druki zostały wyłożone w korytarzu szkoły – dla klas 1-3 szkoła przy ul. Wiczlińskiej 93, dla klas 4-8 szkoła przy ul. Wiczlińskiej 50A. Wypełnione i zapakowane w kopertę można wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek. Szkoła jest otwarta w godz. 8.00-15.00.

Za prawidłowość wypełnienia dokumentów odpowiada osoba składająca wniosek.

ZASADY PRZYJMOWANIA  DO KLASY PIERWSZEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI 

 ROK SZKOLNY 2021/2022

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu bez postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej szkoły). 

2. Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni drogą elektroniczną (skan dokumentu) lub w wyznaczonym miejscu w szkole (informacja na stronie szkoły). Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

3.Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na podstawie wniosku, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

4.Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

6.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie: 

– listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej. 

7.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

8.Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

9.Przyjmuje się następujące kryteria i ich wartość punktową potwierdzające spełnienie kryterium: 

a/ Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 50 pkt, 

b/ Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole, w której jest składany wniosek – 40 pkt. 

c/ Niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.  

d/ Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt. 

e/ Wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt. 

f/ Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt. 

g/ Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek – 20 pkt. 

h/ Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt. 

10.Potwierdzeniem spełnienia poszczególnych kryteriów są załączniki do wniosku w formie oświadczeń rodziców.