SP37 w Gdyni

Szanowni rodzice kandydatów do klas 1!

Informujemy, że wszystkie terminy dotyczące rekrutacji znajdują się w terminarzu na stronie SP 37 w zakładce dla rodziców. Przypominamy, że odwołania można składać od 17 czerwca 2020 w formie elektronicznej lub tradycyjnej, w korytarzu szkoły.

Ponadto przypominamy, że w dniu 5 czerwca 2020r. o godzinie 12.00. zostaną wywieszone na tablicy w korytarzu szkoły (wejście od szatni) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w SP 37.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia (do pobrania ze strony internetowej lub wyłożone w  wersji papierowej w korytarzu obok list) i przekazania drogą elektroniczną na adres sekretariat03@zso8gdynia.pl lub bezpośrednio do skrzyni stojącej w korytarzu do dnia 15 czerwca 2020r.