SP37 w Gdyni

Procedura odwoławcza- oddziały przedszkolne                                              PROCEDURA ODWOŁAWCZA

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy
przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może
wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania.